Go Forgot password? Remember me
COMPANY PROFILE
UNIBIT CAREER CENTER
European Business Database

UNIBIT CAREER CENTER

UniBIT career center

Send enquiry


Contact details


Website: http://unibit.bg
Phone: +3592 970 85 95Overview


Activity: University
Description: Career center
Form of ownership:
Amount of capital:
Company Size:

Location


Country: Bulgaria
Town: Sofia
ZIP/PostCode: 1784
Boulevard/Street: Tsarigradsko shose
Street #: Street #
Building: Building
Entrance: Entrance
Office: Office

About


Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е държавен университет, преобразуван на 29.IХ.2010 г. с решение на Народното събрание и е приемник на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, гласувано от  Народното събрание през 2004 г., на Държавния библиотекарски институт, създаден през 1950 г., на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ).

УниБИТ обучава по бакалавърскимагистърски и докторски програми за образователните и научни степени, по които има акредитация.

УниБИТ разполага със съвременна материална база за подготовка на своите студенти. Специално проектираната и построена сграда включва тържествена зала; специализирани семинарни кабинети; аудитории; компютърна лаборатория „Джон Атанасов” с модерни компютърни зали с локални мрежи и с постоянен достъп до Интернет, в които се изучават съвременни информационни и комуникационни технологии; Библиотечно-информационен център с читалня за 150 души, чийто специализиран библиотечен фонд е над 52 000 библиотечни единици, и книгохранилище за 80 000 документа; IP Point – информационно-консултантски център по интелектуална собственост; Кариерен център за подпомагане на професионалната реализация на студентите; Учебно-демонстрационна музейна сбирка „Духовност и лидерство”; музейна сбирка на съвременната българска духовност; издателство „За буквите – О писмнехь”; параклис „Св. Николай Чудотворец”; фонетичен кабинет; кабинети за преподавателите и за административния персонал; заседателна зала; модерен физкултурен комплекс със салон; тенис кортове; зала за фитнес; стол; кафе-клуб.

Изграждан в продължение на 60 години, УниБИТ удовлетворява много добре потребностите на около 2000 студенти и над 150 щатни и хонорувани преподаватели. Специализираните учебни семинари и кабинети притежават богати учебни фондове, като значителна част от тях са вече библиографска рядкост.

Продължителността на редовното и на задочното обучение в УниБИТ в образователно-квалификационната степен Бакалавър е четири години. Наред със знанията по основната специалност студентите получават много добра подготовка по информационни и комуникационни технологии, по английски език, а в някои специалности – и по руски език; имат възможност за добра спортна подготовка.

Обучението в УниБИТ за получаване на образователно-квалификационната степен „Магистър” е редовно и задочно, за някои програми – и дистанционно, с продължителност три семестъра за завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър” в УниБИТ и в други висши училища в страната и чужбина.

УниБИТ обучава и в образователната и научна степен „Доктор” редовно и задочно и чрез самостоятелна подготовка.
Предвидени са учебна практика и специализираща практика през последната година на обучението, които се провеждат в престижни институции, организации и фирми.

Завършилите УниБИТ могат да работят в библиотеки, издателства, книготърговски фирми, в държавната администрация, в информационния бизнес, в информационни центрове и служби, в архиви, музеи, галерии и други културни институции.

Мисия и цели

Обществената мисия на УниБИТ е да подготвя висококвалифицирани, социално и личностно мотивирани и адаптивни към работната среда и предизвикателствата на информационното общество специалисти с реални и приложими теоретични знания и практически умения за работа в различни области на обществено икономическия живот, способни да общуват, да работят в екип и да поемат отговорността на граждани, призвани да допринесат за издигане на културното равнище на нацията и за интегрирането ни към европейските и световни ценности.

Университетът си поставя за основна стратегическа цел устойчивото развитие и доказването на своята нова идентичност като водещо в сферата на обучението по информационна сигурност, опазване и представяне на културно-историческото наследство, библиотечни и информационни технологии, информационно брокерство и печатни комуникации, както и пълноправното си участие във формирането и реализацията на държавните образователни политики.

От обществената мисия и стратегическата цел произтичат и следните приоритети и задачи пред Висшето училище:

  • да постигне ново качество в обучението в съответствие с принципите на Болонската декларация на министрите на образованието на страните – членки на ЕС, от 1999 г. и с критериите, формулирани в Националната стратегия за развитие на информационното общество в Република България;
  • да усвои бързо и пълноценно съвременните информационни и комуникационни технологии и тяхното използване в практиката, като приложи европейските образователни стандарти и европейската квалификационна рамка;
  • да актуализира учебните планове и програми за пълното им хармонизиране с критериите на водещите в тази сфера български и чуждестранни висши училища;
  • да разкрие нови, перспективни специалности, за да отговори на обществените потребности и интереси на българския и европейския пазар на труда;
  • да развива и утвърждава системата за продължаващо обучение като фактор за повишаване на професионалната квалификация на своите възпитаници;

© Copyright UNIBIT CAREER CENTER. All rights reserved
European Business Database

Terms of service  |  Corporate  |  European Union   |  Hall of fame presence   |  Digital marketing  |  Eurostat  |   Sitemap
Copyright © 2016 Prohosting Ltd.
Follow us on FacebookFollow us on TwitterFollow us on LinkedInGoogle +Follow us on YouTube