Go Forgot password? Remember me
European Business Database

Official launch

We are pleased to announce our official launch!

A new online business support platform is now available!

European Business Database http://www.europeanbusinessdatabase.com, the one of its kind platform for Digital Marketing, was officially launched on January 2013y.

 

Its main purpose is to connect virtually, in an international network, all the businesses and organizations in Europe. The most important and trustworthy online sources of specialized information will be listed as well. The main idea behind the initiative is to increase the efficiency, improve the communication and reveal more opportunities for making business on the continent.

 

Alternatively, the platform will provide reliable contact information and links to governmental institutions and organizations that support businesses in Europe. The aim is to assist for the creation and development of a favorable environment for various commercial policies and programs implementation, and facilitating communication between the companies and the institutions in Europe.

 

Along with the platform, the "Web Exhibition" feature has been launched. It is again designed to present and promote European business online. Each company registered with EBBD will have the opportunity to promote its business, products and services in the network via individual corporate profile. In addition, members can subscribe for notification and register to attend upcoming regional, national, international and world exhibitions.

 

A special attention has been paid to the job seekers either. Every student, professional, entrepreneur etc. is now able to present him/herself via professionally created profile, thus be easily found and employed.

 

Business development and integration, business climate improvement and creation of favorable conditions for products and services exchange across the countries are one of the most important goals laid down in the platform creation initiative”, says the platform’s founder Mr. Andrea Pandulis.

 

About the founder

 

The 36 years old founder of the European Business Database, Andrea Pandulis, was born, lives and works in Bulgaria. He defines himself as a new age

entrepreneur and internet enthusiast with over 10 years of experience in running a web-based business and over 15 years of experience in the development of

of businesses in Bulgaria.

Mr. Pandulis has a considerable background as a digital marketing and a business’ online presentation consultant.

 

Стартира нова онлайн платформа, в подкрепа на бизнеса!

 

От месец Януари 2013г. официално влезе в експлоатация първата по рода си интерактивна платформа за Интернет маркетинг - Европейска Бизнес База http://www.europeanbusinessdatabase.com.

Основното й предназначение е да се свържат виртуално фирми и организации от Европа в една международна мрежа, както и да показва всички важни източници за специализирана информация. Основна идея зад инициативата е повишаването на ефективността и подобряване на комуникацията, както и разширяването на перспективите за развитие на бизнес дейност на континента.

Друга възможност на платформата е предоставянето на информация за връзка с държавни институции и организации, които работят в подкрепа на бизнеса в Европа. По този начин, ще бъде оказано съдействие за създаването и стимулирането на благоприятна среда за реализиране на различни комерсиални политики и програми, като улеснява комуникацията между компаниите и въпросните институции в Европа.

Заедно с платформата стартира и услугата „Уеб изложение”, която има за цел да работи в подкрепа на бизнеса, като представя и популяризира европейския бизнес в интернет. Всяка регистрирана в платформата компания ще има възможността да представя своите дейност, продукти и услуги в мрежата, чрез индивидуално създаден корпоративен профил. В допълнение, ще може да се информира и регистрира за предстоящи регионални, национални, международни и световни изложения.

Също така се открива и ниша за търсещите работа, като се дава възможност на всеки заинтересован студент, специалист, предприемач и др., да представи себе си в професионално изготвен профил, като по този начин би могъл да бъде лесно намерен и ангажиран.

 

Развитие и интеграция на бизнеса, подобряване на бизнес климата и създаване на по-добри условия за междудържавен обмен на стоки и услуги са едни от най-важните цели заложени в дейността на платформата” - коментира създателят й г-н Андреа Пандулис.

 

Основателят на Европейска Бизнес База Данни, Андреа Пандулис, е на 35години, роден, живее и работи в България. Определя себе си като предприемач на новото време и интернет ентусиаст с повече от 10 години опит в работата с Интернет и над 15 години опит в развитието на бизнес в България. Г-н Пандулис има зад гърба си натрупан сериозен опит и като консултант по дигитален маркетинг и фирмено представяне в Интернет.

 

European Business Database Ltd.

24.01.2013y.

European Business Database

Terms of service  |  Corporate  |  European Union   |  Hall of fame presence   |  Digital marketing  |  Eurostat  |   Sitemap
Copyright © 2016 Prohosting Ltd.
Follow us on FacebookFollow us on TwitterFollow us on LinkedInGoogle +Follow us on YouTube